Eigersund våpen

Tiltak og tjenester for barn og unge i kommunen

Helsestasjon

Helsestasjonen har som mål å ivareta spedbarns og småbarns fysiske, psykiske og sosiale helse. Tilbudet omfatter tiltak som kan fremme helse og forebygge sykdom.

Tilbud om konsultasjoner med helsesøster, lege og fysioterapeut etter gjeldende retningslinjer (inkl. vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet).

Veiledning: Helsestasjonen gir veiledning knyttet til foreldrerollen. Slik veiledning kan gis individuelt og i gruppe. Vi er sertifisert i ulike veiledningsmetoder, som bl.a.:

ICDP: International Child Development Program – et forebyggende program rettet mot foreldre og andre omsorgsgivere. Gruppesamlinger om 8 tema for godt samspill.

PMTO: Parent Management Training – Oregon – for familier med barn mellom tre og tolv år som har alvorlige atferdsvansker, individuelle samtaler.

COS-P – Circle of security: veiledningsprogram for foreldre eller andre omsorgspersoner. Kan brukes individuelt, med foreldrepar og i gruppe. COS-P kan både anvendes som et forebyggende tiltak, for å styrke godt samspill – og overfor familier som strever.

Kontakt:

Tlf.: 51 46 81 50

Sentrum: Arenessmauet 1, 3. etasje, 4370 Egersund

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er en helsetjeneste for unge i alderen 14 til 22 år, som bor eller går på skole i Eigersund. Her kan du treffe helsesykepleier, jordmor og lege. Du kan prate med oss om prevensjon, seksualitet, kropp og helse, psykisk helse, rus og det som måtte oppta deg. Vi har taushetsplikt.

Tilbudet er gratis og du trenger ingen timebestilling.

Besøksadresse: Arenessmauet 1, 3. etasje, 4370 Egersund

Åpningstider: Lege hver tirsdag fra 14:00 – 16:00.

Skolehelsetjenesten ved Dalane vgs: Skolehelsetjenesten ved Dalane videregående skole er en del av ungdomshelsetjenesten i Eigersund kommune. Helsesykepleier er på skolen mandag – torsdag i skoleukene. Kontoret vårt ligger på Eiegubben, like ved siden av skolen.

Fysio- og ergoterapitjenesten

Fysio- og ergoterapitjenesten er en del av skolehelsetjenesten. Barnets fysiske og psykiske helse, trivsel og utvikling står i fokus.

Tjenesten tilbyr

 • vurdering og veiledning til barn og foresatte
 • oppfølging og behandling til barn med spesielle behov
 • tilrettelegging av skolemiljø for best mulig deltakelse.

Tjenesten har lav terskel for kontakt.

Telefon: 51 49 61 20.

Uteteamet

Uteteamet er en kommunal tjeneste for ungdom i alderen 12 – 18 år. Vi jobber sammen med Nærmiljøkontakten, og er ansatt i Mestringsenheten.

Vi møter ungdom på ungdomsskolene, Pingvinen fritidsklubb, ulike ungdomsarrangementer og i sentrum/Amfi Eikunda.

Vi tilbyr samtale, praktisk hjelp, råd og veiledning dersom du ønsker endringer i livet ditt. Ungdom snakker med oss om:

 • forhold til venner, ensomhet
 • skoletrivsel, mobbing
 • forhold til foreldre, hjemmesituasjon
 • psykisk helse
 • å være venn  eller  i familie med noen som er syk
 • rus
 • identitet og seksualitet

Vi har taushetsplikt. Det vi snakker om blir mellom oss. Dersom situasjonen din er svært alvorlig, og til fare for din helse eller sikkerhet, må vi forsikre oss om at du får god hjelp. Da kan det være nødvendig å koble inn andre. I slike situasjoner informerer vi alltid ungdommen om hvordan vi går fram og hvem vi kontakter.

Foreldreveiledning og familiesamtaler Uteteamet tilbyr råd og veiledning til foreldre/foresatte, når disse er bekymret for ungdommen sin og ønsker noen å diskutere med. Noen ganger kan det også være lurt at ungdom og foresatte har med  en nøytral person når de skal snakke sammen om vanskelige ting. Vi bidrar gjerne, dersom det er ønskelig.

Grupper og aktiviteter Uteteamet samarbeider med #ånnfliik og driver ulike prosjekter og tilbud:

 • flexID – gruppe  for unge som lever med to kulturer
 • sommerjobbprosjekt for ungdom
 • Glidelåsen – forebygging mot skole-dropout
 • Undervisning om tema som hatprat og vold i nære relasjoner

Terskelen for kontakt er lav! Dersom du vil ha råd og tips, kanskje du er bekymra for en venn og lurer på hva du skal gjøre? Ring, send en e-post eller stikk innom.

Kontaktpersoner:

Hege Hoset (tlf: 47 977 550) hege.sofie.hoset@eigersund.kommune.no           Annika Mihalyi (tlf: 477 91 618) annika.mihalyi@eigersund.kommune.no

 

Nærmiljøkontakten i Mestringsenheten

Nærmiljøkontakten er et tilbud til ungdom og unge voksne i alderen 16-23 år. Vi jobber sammen med Uteteamet og er ansatt i Mestringsenheten.

Vi kan gi råd og veiledning, praktisk hjelp og støtte, vise vei til rett hjelpeinstans – for å nevne noe. Det er helt normalt å gå gjennom en vanskelig periode eller to.

Vi er opptatt av å møte deg der du er. Det betyr at vi:

 • Møter deg der det passer best for deg, enten det er hjemme, på skolen, ute eller på kontoret vårt
 • Lar DEG avgjøre hva du trenger hjelp til, og hvordan det passer best for deg å motta hjelp

Ungdom snakker med oss om:

 • Vansker knyttet til skole og jobb
 • Vanskelige familieforhold
 • Helse (psykisk helse, fysisk helse, rus etc)
 • Vanskelig økonomi
 • Press og stress, forhold til venner og kjærester
 • Og MYE annet

VI HAR TAUSHETSPLIKT!

Anne Kari Liland Hansen: 51 46 33 11

Anita Hetland: 51 46 33 16

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste - PPT

PP-tjenesten skal hjelpe barn, elever og voksne med behov for særskilt tilrettelegging på grunnskolens område, slik at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. PP-tjenesten skal også hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn og elever med særskilte behov. Alle kommuner skal ha en Pedagogisk-psykologisk tjeneste. Den er lovpålagt etter Barnehageloven § 19c og Opplæringsloven § 5-6.                                                                       

Når barn/elever blir henvist til PP-tjenesten skal det legges til grunn at barnehagene/skolene selv har gjort et stykke arbeid for å løse eller avhjelpe de vansker eller problemer barnet har. I tillegg forventes det at den kartlegging som barnehagen/skolen selv kan utføre er gjort og vedlagt henvisningen. Vanligvis er det barnehager/skoler som henviser i samarbeid med foresatte. Foresatte og elever kan også ta kontakt selv, eller de kan henvende seg gjennom lege eller helsestasjon.

Besøksadresse: Lerviksgården, 2.etg

Postadresse: Pb 580, 4379 Egersund

Telefon: 51 46 82 70

Dalane barnevern

Omsorg for og oppdragelse av barn foreldrenes rett og plikt.  Det er i første rekke foreldrenes ansvar. Foreldre kan likevel ha behov for hjelp til å ivareta dette ansvaret i korte eller lengre perioder.

Barnevernet tar utgangspunkt i hva som er til beste for barnet.

 • Barnevernet skal gi barn, unge og familier hjelp og støtte når det er vanskelig hjemme eller barnet av andre grunner har behov for hjelp fra barnevernet (for eksempel atferdsproblemer, rus).
 • Barnevernet skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får hjelp og omsorg til rett tid, og å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstkår.

Eksempler på hjelp som barnevernet gir:

 • Veiledning til foreldre – alene eller i gruppe – hjemme eller på kontoret
 • Familiesamtaler/familieterapi
 • Avlastning/besøkshjem/støttekontakt
 • Tilsyn
 • Økonomisk bistand
 • Oppfølgingssamtaler med barnet/ungdommen https://www.eigersund.kommune.no/dalane-barnevern.474541.no.html

Kontaktinfo   

Dalane barnevern, tlf 51468400

Besøksadresse: Strandgt 18, 3. etg

Kontoret er åpent hverdager 08.00-15.00

Barnevernvakt Tlf 400 34 573
Betjenes utenom kontortid: kl 15.00 – 08.00, helg og helligdager

Alarmtelefonen for barn og unge
116 111 (gratis)
Åpen når barnevernet sin kontortelefon er stengt, dvs. ukedager 15.00 – 08.00 og 24 timer i døgnet i helger og helgedager.

Mestringsenheten for barn og unge

Overordnede statlige beregninger tar utgangspunkt i at 20% av barne- og ungdomsbefolkningen trenger hjelp med den psykiske helsa si. De fleste av disse skal ha hjelpen av den kommunale psykiske helsetjenesten. I Eigersund kommune er oppgavene fordelt mellom helsestasjonen (forebyggende tiltak) og Psykisk helsetjeneste (behandlende tiltak). Mestringsenheten har to ansatte som jobber med barn og unge i alderen 6-18 år. Vi har et utstrakt samarbeid med helsestasjonen, PPT og Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk.

Vi tilbyr individuelle samtaler, foreldreveiledning og gruppetilbud.

Kontaktinformasjon Mestringsenheten

Besøksadresse: Damsgårdsgaten 11

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet har ansvaret for at personer som har  behov for langvarige og koordinerte tjenester, opplever en helhet og sammenheng i tjenestene. Dette kan være kommunale helse- og omsorgstjenester, og spesialisthelsetjenester.

Besøksadresse: Nytorget 9, Lerviksgården, 4. etg.

BUP Egersund (Helse Stavanger/SUS)

BUP har ansvar for utredning og behandling av barn og unge i alderen 0-17 år som har psykiske vansker som krever spesialiserte tjenester. Det kan for eksempel være angst, depresjon, traumer/PTSD, utviklingsforstyrrelser som autisme eller Asperger syndrom, ADHD eller psykose.

Tilbud fra BUP krever henvisning fra fastlege eller annen lege, psykolog eller  leder av barneverntjenesten.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp: kontakt legevakt på telefon 116117.

Ruspoliklinikk ung, Sandnes (Helse Stavanger/ SUS)

Ruspoliklinikk Ung (RupPo) er et gratis tilbud om tverrfaglig spesialisert behandling til unge voksne mellom 15 og 30 år med rus- og avhengighetsproblemer (alkohol, tabletter, illegale rusmidler, anabole steroider og spilleavhengighet).  RuPo er et frivillig hjelpetiltak, og tilbyr enesamtaler, familiesamtaler og samtaler med pårørende.

Behandlere fra RuPo tilbyr samtaler ved Dalane DPS en dag per uke.

Telefon: 51 51 41 70

E-post: post@sus.no

Postadresse: Ruspoliklinikk Ung Sandnes, Helse Stavanger HF, Pb 8100, 4068 Stavanger

Krisesenteret

Krisesenteret i Stavanger gir et tilbud til alle innbyggere i Dalane som lever med vold i nære relasjoner. Tilbudet består av et botilbud i Stavanger der det er nødvendig, men også et samtaletilbud som kan benyttes uten å måtte bo på senteret.

Krisesenteret i Stavanger har sammen med Eigersund kommune opprettet et samtaletilbud i Dalane. Tilbudet er for deg som lever med vold i nære relasjoner, eller du som har opplevd vold og sliter med ettervirkninger av denne. Du kan også ta kontakt dersom du er bekymret på vegne av noen andre, eller trenger råd og veiledning. Tilbudet er gratis og krever ingen henvisning.

Kontakt:

En krisesenteransatt vil være tilgjengelig på et kontor på Helsestasjonen i Eigersund (Arnessmauet 1), onsdager i partallsuker fra klokken 09:30 til 14:30.

Dersom du ønsker å bestille time: ring 51 53 06 23/480 90 106, eller møt opp i åpningstiden.

Ved spørsmål om tilbudet, kontakt Krisesenteret i Stavanger. Krisesenteret i Stavanger er åpent døgnet rundt og kan nås på 51 53 06 23.

Ambulant team

Ambulant team tilbyr veiledning og oppfølging i saker som gjelder bekymringsfullt skolefravær og/eller utrygt skolemijlø.

Teamet jobber på tre nivåer:

1: Forebygging: Implementere Eigersund kommunes plan mot bekymringsfullt skolefravær i Eigersundskolen (opplæringsaktivitet i Eigersundskolen)

2: Tidlig innsats: Veilede skole/hjem i saker med bekymringsfullt skolefravær (konsultasjon, deltakelse i møter mv)

3: Oppfølging: Inngå i oppfølging av elever som har bekymringsfullt skolefrar – og/eller skolemiljøsaker (veiledning i hjemmet, medvirke i oppfølgingen på skolen mv)