Nivå 0 Trinn 1

Definer bekymringen for et barn

Når du er bekymret for et barn, må du prøve å sette ord på uroen du kjenner – før du tar saken videre. Dette er ikke alltid like lett, for signalene som har gjort deg bekymret kan være både vage, diffuse og vanskelige å tyde.

I menyen til høyre finn du flere BTI-verktøy som kan være til hjelp når du skal sirkle inn og definere bekymringen din, for eksempel «Signal på manglende trivsel», «Undringsskjema» og «Skala for uro: barn og ungdom».

NB: Tror du allerede nå at bekymringen din kan være knyttet til elevens fysiske og psykiske skolemiljø (§9a-sak), husk fristen på en uke for innkalling av foresatte til samtale.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 0 Trinn 2

Del bekymringen med lederen din

Del bekymringen din med nærmeste leder ved første anledning. Dersom saken skal tas videre, avgjør hvem som tar kontakt med foresatte.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 0 Trinn 3

Del bekymringen med foresatte/barnet

Inviter og gjennomfør «den nødvendige samtalen» med foresatte/barnet

  • gjelder det en elevs fysiske og psykiske skolemiljø (9a-sak), senest innen 1 uke
  • så raskt som mulig, senest innen 2 uker etter at bekymringen har oppstått

Til dette møtet benytter du veiledningen du finner i Forberedelse til den nødvendige samtalen.

NB! Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og barnets meninger skal vektlegges.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 0 Trinn 4

Grunn til videre oppfølging?

I den nødvendige samtalen blir det drøftet med foresatte/barnet om det er grunn til videre oppfølging. Dersom det er behov for å sette i gang tiltak, gå videre til nivå 1 i veilederen. Dersom det ikke er nødvendig å sette inn tiltak, avslutt saken.

Er det behov for å hente inn ekstern hjelp utenfor gjeldende tjeneste, gå til nivå 2 i veilederen. Avgjør hvem som skal være ansvarlig for det videre arbeidet (stafettholder).

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 0 Trinn 5

Avslutt saken

Dersom det ikke er grunnlag for videre oppfølging, lukker dere saken. Takk de involverte for godt samarbeid. Minn foresatte/barnet/ungdommen om at de er velkomne til å be om hjelp dersom det skulle oppstå nye vansker på et senere tidspunkt.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 1 Trinn 1

Skap en felles forståelse

Inviter og gjennomfør møte med foresatte/barnet og egen enhet, der dere sammen definerer problemstillingen og blir enige om konkrete mål og tiltak. 

Avtal tiltak i både hjem og aktuell enhet/tjeneste.

Avklar hvem som har ansvar for å informere barnet/ungdommen, hvordan en informerer og hvordan vedkommende gis mulighet til å uttale seg.

Vurdèr om det skal opprettes en stafettlogg, og gå i så fall til Nivå 1, trinn 2.

Det er fullt mulig å søke råd og veiledning hos andre tjenester/avdelinger på nivå 1, uten at det blir opprettet et tverrfaglig samarbeid. Husk da å få samtykke fra foresatte/barnet dersom saken ikke skal drøftes anonymt.

Avtal tidspunkt for evalueringssamtale.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 1 Trinn 2

Vurdèr stafettlogg

I situasjoner der barn og unge trenger hjelp i en fase i livet, benytter kommunen en elektronisk logg som sikrer dokumentasjon, samarbeid, framdrift og gode overganger i dette hjelpearbeidet. Informer om stafettlogg og drøft om dette er hensiktsmessig.

Dersom dere er enige om å opprette stafettlogg: be om skriftlig samtykke, og sørg for at mål og tiltak føres inn i loggen.

Stafettlogg pålogging

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 1 Trinn 3

Iverksett tiltak

Avtalte tiltak iverksettes og gjennomføres på aktuelle arenaer. Bruk stafettloggen til dokumentasjon av tiltakene.

Forbered evalueringsmøtet. Husk at barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og at barnets meninger skal vektlegges. Avklar hvem som har ansvar for å snakke med barnet/ungdommen i forkant av evalueringen, for å få hans/hennes egen opplevelse av endring.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 1 Trinn 4

Evalueringsmøte - drøftingsdel

Gjennomfør evalueringsmøte, der alle involverte parter drøfter i hvilken grad tiltakene har ført til at barnets/ungdommens situasjon har endret seg.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 1 Trinn 5

Evalueringsmøte – beslutning om veien videre

På basis av evalueringen dere har gjort, fatt en beslutning om veien videre.

Det er tre mulige utfall av evalueringen:

1. Tiltakene har hatt ønsket effekt, det er ikke lenger grunn til å bekymre seg.
– Avslutt loggen.

2. Tiltakene har effekt, men dere er fremdeles ikke i mål og arbeidet fortsetter.
Eller
Dere ser at tiltakene ikke har gitt ønsket effekt, men vurderer at det kan iverksettes andre tiltak innen egen tjeneste.
Gå tilbake til Nivå 1 – trinn 3.

3. Tiltakene har ikke gitt ønsket effekt. Dere ser behov for hjelp fra eksterne tjenester og drøfter videre innsats.
– Bestem aktuelle samarbeidspartnere og inviter disse til møte på nivå 2 innen to uker. (Om saken blir løftet videre opp på nivå 2, er det viktig å få samtykke fra foresatte til å involvere eksterne samarbeidspartnere.)

NB! Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og barnets meninger skal vektlegges.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 2 Trinn 1

Samarbeidsmøte – oppstart

Gjennomfør samarbeidsmøte for foresatte/barnet og tjenester som skal bidra med tiltak på nivå to. Presenter saken.

Stafettlogg: I situasjoner der barn og unge trenger hjelp i en fase i livet, benytter kommunen en elektronisk logg som sikrer dokumentasjon, samarbeid, framdrift og gode overganger i dette hjelpearbeidet. Dersom barnet ikke har stafettlogg: informer om stafettlogg og be om samtykke til å opprette logg.

Avgjør hvem som skal være stafettholder videre, med ansvar for møteledelse, referat og oppdatering av stafettloggen.

Samarbeidsmøte: To eller flere kommunale tjenester/instanser koordinerer innsatsen slik at alle arbeider etter felles målsetninger og er kjent med hverandres innsats.

Bruk møtemalen dere finner i «Forberedelse og gjennomføring av møter».

NB: Stafettholder vurderer hva som er mest hensiktsmessig for samhandlingen og kommunikasjonen i møtet: Å føre fortløpende referat underveis i møtet – eller å skrive referatet mot slutten/i etterkant av møtet.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 2 Trinn 2

Samarbeidsmøte – planlegg tiltak

Når saken er presentert i samarbeidsmøtet, er neste punkt på dagsorden å planlegge aktuelle tiltak. Skriv tiltakene som skal gjennomføres inn i stafettloggen – få med hvem som har ansvar for hvert enkelt tiltak.

Til slutt i samarbeidsmøtet avtaler dere tidspunkt for evalueringsmøte.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 2 Trinn 3

Iverksett tiltak

Gjennomfør avtalte tiltak på aktuelle arenaer. Bruk stafettloggen til dokumentasjon.

Forbered evalueringsmøtet. Husk at barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og at barnets meninger skal vektlegges. Avklar hvem som har ansvar for å snakke med barnet/ungdommen i forkant av evalueringen, for å få hans/hennes egen opplevelse av endring.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 2 Trinn 4

Evalueringsmøte - drøftingsdel

Gjennomfør evalueringsmøte, der alle involverte parter drøfter i hvilken grad tiltakene har ført til at barnets/ungdommens situasjon har endret seg.

Få med barnets opplevelse av endring. Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og barnets meninger skal vektlegges.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 2 Trinn 5

Evalueringsmøte – beslutning om veien videre

På basis av evalueringen dere har gjort, fatt en beslutning om veien videre.

Det er tre mulige utfall av evalueringen:

1. Tiltakene har hatt ønsket effekt, det er ikke lenger grunn til å bekymre seg.
– Avslutt loggen.

2. Tiltakene har effekt, men dere er fremdeles ikke i mål og arbeidet fortsetter.
Eller
Dere ser at tiltakene ikke har gitt ønsket effekt, men vurderer at det kan iverksettes andre tiltak innen egen tjeneste.
Gå tilbake til Nivå 2 – trinn 2

3. Tiltakene har ikke gitt ønsket effekt. Dere ser behov for hjelp fra eksterne tjenester og drøfter videre innsats.
– Bestem aktuelle samarbeidspartnere, lag henvisning/melding til disse, og kall dem inn til møte på nivå 3. Stafettholder kvalitetssikrer korrekt henvisning/melding. (Om saken blir løftet videre opp på nivå 3, er det viktig å få samtykke fra foresatte til å involvere eksterne samarbeidspartnere.)

NB! Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og barnets meninger skal vektlegges.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 3 Trinn 1

Første møte med henvist instans

Henvist instans inviteres på et samarbeidsmøte. Stafettholder og foresatte/barnet presenterer problemstilling og årsak for henvisning. Stafettholder har ansvar for møteledelse og referat. I møtet diskuteres mål og mulige tiltak, og man blir enig om hvem som skal være stafettholder videre.

Stafettholder sørger for at aktuelle instanser får tilgang til stafettloggen.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 3 Trinn 2

Planlegg tiltak

Aktuell instans legger fram plan for utredning/undersøkelse/tiltak og tidsperspektiv i samarbeid med foresatte/barn og andre aktuelle instanser.

Avtal tid og inviter til nytt møte.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 3 Trinn 3

Iverksett koordinerte tiltak

Avtalte utredninger/undersøkelser/tiltak blir iverksatte og gjennomførte på aktuelle arenaer og innen avtalt tid. Bruk stafettloggen til dokumentasjon av tiltakene.

Alle involverte parter informeres dersom avvik fra oppsatt plan. For å sikre at foreldre er informert, kvitterer aktuell instans ut i Stafettlogg at informasjon er gitt.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 3 Trinn 4

Evalueringsmøte - drøftingsdel

Evaluer om barnets situasjon har endret seg som følge av de koordinerte tiltakene.

Få med barnets opplevelse av endring. Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og barnets meninger skal vektlegges.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 3 Trinn 5

Evalueringsmøte – beslutning om videre koordinert innsats

Gjennomfør evalueringsmøte i nettverket.

Det finnes to mulige utfall:

1. Tiltakene har hatt ønsket effekt, det er ikke lenger grunn til å bekymre seg.
– Avslutt loggen.

2. De koordinerte tiltakene har ikke gitt ønsket effekt.
– Iverksett tiltak på nivå 1, nivå 2 eller nivå 3.

NB! Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og barnets meninger skal vektlegges.

Tilhøyrande Verktøy